Les om og lytt til

Avansert hjemmesykehus

SyktFrisk episode 15
- for pasienter og pårørende fra spesialisthelsetjenesten.

Klikk på play og lytt til Kristin Eivindvik som fikk behandling for blodkreft i sitt eget hjem. Sammen med Kristin Lien Selvaag og Linda Schade Andersen ved Oslo Universtitetssykehus gir de en innføring i hva avansert hjemmesykehus er.

Publisert 8. oktober 2021 | Faglig ansvarlig Kristin Lien Selvaag, Oslo universitetssykehus | Medisinskfaglig ansvarlig Tone Skaali, seksjonsleder, overlege spes. psykiatri, PhD, Oslo universitetssykehus.

Hva er Avansert hjemmesykehus?

Avansert hjemmesykehus (AHS) er et behandlingstilbud til pasienter ved Avdeling for blodsykdommer på OUS/Rikshospitalet, der pasienter får medisinsk oppfølging hjemme, frem til den polikliniske behandlingen starter. Dersom pasienten bor under en time fra Rikshospitalet kan han eller hun bo i sitt eget hjem, mens de som bor lenger unna kan låne en fullt møblert leilighet som ligger 20 minutter unna sykehuset.

Pasienten må ha en omsorgsperson som er med gjennom hele forløpet hjemme. Omsorgspersonen er ofte en samboer eller ektefelle, men det kan også være søsken, foreldre og venner, og det trenger ikke være den samme gjennom hele forløpet. Det viktigste er at vedkommende kan gjøre seg forstått og forstå hva pasienten går gjennom, motta beskjeder og vite hvilke symptomer man skal se etter og varsle ved forandring. Omsorgsperson får full opplæring og blir trygget gjennom samtaler med sykepleier, lege og personale på sykehuset.

Perioden pasienten er tilknyttet avansert hjemmesykehus er vanligvis på 28 dager. I denne tiden vil pasientene få erfarne sykepleiere hjem til seg. Sykehuset sørger for utstyr det er behov for underveis i behandlingen, og for at omsorgspersonen og pasienten får opplæring i bruk av det medisinske utstyret. 

 

Kristin Eivindvik fikk behandling i sitt eget hjem etter å ha blitt stamcelletransplantert på Rikshospitalet. Kristin Lien Selvaag er utdannet kiropraktor og er ansatt ved Rikshospitalet for å videreutvikle avansert hjemmesykehus i leilighet.

 

 

Fordeler med avansert hjemmesykehus

I Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 (Helse- og omsorgsdepartementet, 2020) oppfordres det til nytenkning og endringer i hvordan behandling og oppfølging kan tilbys pasientene. I den nye helse- og sykehusplanen nevnes det at spesialisthelsetjenesten bør flyttes nærmere pasienten, blant annet gjennom bruk av hjemmesykehus. 

Det viser seg at pasienter i avansert hjemmesykehus er langt mer aktive, de spiser, drikker og sover bedre, og har mindre behov for intravenøs ernæring, smertestillende og antibiotika. I tillegg er de mer fornøyde og har økt livskvalitet sammenlignet med samme gruppe som er innlagt på sykehus etter stamcelletransplantasjon.

Trygt

Avansert hjemmesykehus er et forsvarlig og trygt tilbud til pasientgruppen fordi man kjenner til komplikasjonene og vi vet omtrent når de kan oppstå. Man er veldig oppmerksomme på hvor i behandlingsforløpet pasienten er i til enhver tid og at det kompetente helsepersonellet fanger opp behovene på et tidlig tidspunkt slik at vi tilrettelegger umiddelbart for hvilke tiltak som skal settes i gang. 

Forløpet i AHS for en pasient som er stamcelletransplantert er omtrent fire uker. To ganger om dagen tar pasient og omsorgsperson målinger av kroppstemperatur, vekt, blodtrykk, puls og respirasjonsfrekvens, og melder det inn til sykepleier på vakttelefonen. Dette sikrer kontinuerlig oppdatert journal og at sykehuset raskt ser om det er avvik ved målingene som kan skyldes komplikasjoner. I tillegg kommer en sykepleier fra avansert hjemmesykehus-teamet på daglig besøk fra mandag til fredag og følger opp pasienten. Ved behov for behandling i helga eller på helligdager reiser pasienten inn til Rikshospitalet.

Pasienten og omsorgspersonen kan når som helst ringe vakttelefonen, der numrene deres er lagret, slik at vakthavende straks vet hvem de snakker med. Pasienten kan dessuten føle seg trygg på at hun eller han alltid har en plass tilgjengelig på sykehuset dersom det oppstår feber eller sykdom som krever behandling der.

Fornøyde pasienter og omsorgspersoner/pårørende

Et kvalitetssikringsprosjekt, der omsorgspersonen intervjues i etterkant av behandlingen i avansert hjemmesykehus, viser gode tilbakemeldinger. Omsorgspersonene er fornøyde og føler at de er til hjelp i pasientens hverdag. Erfaring viser at pårørende ofte føler seg hjelpeløse når pasienten er innlagt på sengepost. De ønsker å bidra og hjelpe til. I avansert hjemmesykehus kan de bidra mer, og kjenner at de gjør noe bra for pasienten. 

Også pasientene er fornøyde. Man opplever at de tar mer ansvar for sin egen helsesituasjon enn når de er inneliggende. De opplever mestring. Ved at de bor hjemme kan de nesten ha en normal hverdag og lage egne rutiner, samtidig med at de er sammen med sine nærmeste. Dermed blir det også enklere å komme tilbake til hverdagen.

Les mer om avansert hjemmesykehus på Oslo universitetssykehus sin nettside