Les om og lytt til

Bipolar lidelse

SyktFrisk episode 16
- for pasienter og pårørende fra spesialisthelsetjenesten.

Klikk på play og lytt til Nina Emilie Ørbech som har lært seg å leve med bipolar lidelse. I episoden møter du også Dag Vegard Skjelstad, med doktorgrad i bipolar lidelse og Kari Lund, spesialsykepleier med lang erfaring i opplæring av pasienter og pårørende ved Vestre Viken helseforetak.

Publisert 26.oktober 2021 | Faglig ansvarlig sykepleier Kari Lund og psykologspesialist Dag Vegard Skjelstad, Vestre Viken | Medisinskfaglig ansvarlig Tone Skaali, seksjonsleder, overlege spes. psykiatri, PhD, Oslo universitetssykehus. 

Bipolar lidelse - hva er det, og hvordan kan man leve med diagnosen?

Det er svingningene i lidelsen det kan være mulig å dempe for å forebygge sykdomsepisoder.

Bipolar lidelse er en psykisk lidelse som kjennetegnes av unormalt store svingninger i energi, aktivitet, humør og kognitiv fungering. Det finnes flere undertyper, de mest kjente er bipolar I og bipolar II.

Det var både en lettelse og en sorg å få diagnosen. Men brikkene falt på plass og jeg fikk en forklaring på hvorfor ting var som det var. Med en diagnose følger blant annet kurs, som jeg har hatt enormt stor nytte av.

Nina Emilie Ørbech

Dag Vegard Skjelstad, spesialist i klinisk voksenpsykologi med doktorgrad i bipolar lidelse, Nina Emilie Ørbech, erfaringsformidler og sosionom og Kari Lund, spesialsykepleier og kursleder for personer med bipolar lidelse i Vestre Viken har laget episoden om bipolar lidelse.

Den bipolare syklusen består av fire faser

  1. Vedlikeholdsfasen – som er den friskeste fasen
  2. Varselfasen – som innebærer milde symptomer og tegn som varsler om at en ny sykdomsepisode kan være i anmarsj
  3. Sykdomsfasen – som betyr at man enten er hypoman/manisk eller deprimert
  4. Tilfriskningsfasen – som betyr at symptomene avtar igjen

Forebygging av tilbakefall skjer i vedlikeholdsfasen og varselfasen, og det er i vedlikeholdsfasen den aller viktigste jobben gjøres.

Nina Emilie fikk diagnosen bipolar lidelse da hun var 19 år, men hadde mange år med ustabilitet og depresjon også før det.  Etter flere innleggelser med god effekt ble det raskt vanskelig igjen etter en stund hjemme.

Gradvis vokste det frem en erkjennelse av at hun selv måtte gjøre en innsats.

 Ingen kunne fikse meg, det var jeg som måtte gjøre jobben. På sykehuset fikk jeg hvile og søvn og støtte, men det ble viktig å lære meg å forebygge disse innleggelsene med å selv ta ansvar for å sove nok, ha rutiner osv. Og ikke minst ta gode valg for meg selv.

Nina Emilie Ørbech

Nina Emilie Ørbech har bla. brukt stemningsdagbok for å bli kjent med svingningene i sin bipolare lidelse og det har vært et viktig skritt for å kunne forebygge.

Vedlikeholdsfasen er den mest stabile fasen.
Hovedutfordringen er å vedlikeholde eller opprettholde stabiliteten, altså å unngå tilbakefall til sykdomsepisoder. Medisiner er viktig, men også hvordan man lever og håndterer utfordringer og fristelser.

Jo bedre man forstår seg selv og hva som fremmer og hemmer stabilitet, desto bedre er forutsetningene for å gjøre gunstige livstilpasninger. Dette er en læringsprosess der mange trenger hjelp fra behandlere og andre gode samtalepartnere. Innsikt og livstilpasninger krever mye egeninnsats og selvdisiplin. Det krever også at de nærmeste har forståelse for at et viss livsstil er viktig og kan tilpasse seg denne. Vi vet at en regelmessig og sunn livsstil med faste rutiner er gunstig. Men for både en selv og andre kan en slik livsstil oppleves som rigid eller lite fleksibel, spesielt når man er ung.

Det lurt å være nysgjerrig på deg selv og lidelsen når du innhenter data. Tenk som er forsker og ikke konkludere for tidlig.

Dag Vegard Skjelstad, psykologspesialist

Kunnskap om sykdommen, og den prosessen det er å akseptere diagnosen og ta i bruk noen av verktøyene, hjelper mange til en mer stabil hverdag. Helseforetakene i Norge tilbyr kurs for pasienter og pårørende. Et slikt kurset hjelper til med den prosessen, man kan møte mange med lignende utfordringer og kan dermed føle seg mindre alene. Åpenheten i kurset bidrar også til å redusere stigma som dessverre fortsatt er knyttet til psykiske lidelser. Men man kan oppleve nye sykdomsepisoder selv om man har gjort alt »riktig», så det er viktig å forstå at sykdommen kan arte seg veldig forskjellig.

Når er det viktigst å forebygge?
I stabile perioder har mange lyst til å leve livet og glemme hele sykdommen, men det er da det er viktigst å forebygge. Noen tidlige tegn som kunne vært oppdaget? Hva var til hjelp? I sin forebygging har Nina Emilie hatt nytte av fast ukeplan, i perioder helt ned til tidspunkt for måltider. Hun har en hund som krever faste turtider og bidrar med struktur, dagslys, fysisk aktivitet og fast døgnrytme.  Samarbeid og god dialog med familien er også et viktig element, slik at de kan støtte på en konstruktiv måte.  

Varselfasen er en periode med milde symptomer og tegn på at en ny sykdomsepisode kan være i anmarsj. For å unngå eller mildne en kommende episode, er det viktig å sette inn motsykliske tiltak så raskt som mulig. Det forutsetter at man har innsikt i egne varseltegn og -symptomer, og at man oppdager dem tidlig nok.

Å jobbe motsyklisk betyr å gå imot egne impulser, å være kjerringa mot strømmen. Når energien er på vei opp mot hypomani og mani, skal man roe ned, sove mer, gjøre minst mulig og unngå aktiverende stimuli. Da trenger man gjerne litt ekstra medisinering. Når energien er på vei ned mot en depresjon skal man forsøke å holde aktivitetsnivået oppe og sørge for aktiverende stimuli.

 

«Det har krevd helt enormt mye, og jeg har gått en humpete vei, men nå har jeg overvekt av gode dager og har det skikkelig bra, egentlig, noe jeg mange ganger har tenkt at ikke var mulig.»

Nina Emilie Ørbech


Nyttige lenker

Informasjon om bipolar lidelse for pasienter og pårørende

https://www.helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/bipolar-lidelse/

https://www.bipolarforeningen.no/

https://psykose-bipolar.no/

Dag Vegard Skjelstads bok om bipolar lidelse kan du bla i her

Fylle ut din egen stemningsdagbok sammen med helsepersonell 
Last ned stemingsdagbok-mal

Relevante artikler

Så du har fått en bipolar diagnose. Hva nå? (psykologisk.no)

Kurs i bipolar lidelse - ta kontakt med din fastlege eller behandler og få henvisning