Les om og lytt til

Vi trenger hverandre. Løft blikket!

SyktFrisk episode 22
- for pasienter og pårørende fra spesialisthelsetjenesten.

Klikk på play og lytt til professor Thomas Hylland Eriksen i samtale med brukerrådsrepresentanter fra Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved  OUS, Tove Linn Holte og Bjarte Vandvik. De snakker om Verdensdagen for psykisk helse og årets tema som handler om sosiale møteplasser.

Publisert 9. oktober 2022 | Faglig ansvarlig professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen | Medisinskfaglig ansvarlig Mikkel Høiberg, endokrionlog, Sørlandet sykehus

Verdensdagen for psykisk helse er en nasjonal befolkningskampanje som markeres mellom uke 39 og 42 hvert år. I år er det 30 år siden Verdensdagen ble opprettet som en internasjonal FN-dag, 10. oktober. Målet er å fremme bevissthet om psykisk helse.

I år er temaet «Se hverandre. Løft blikket!». Ensomhet og utenforskap er sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsa. SSB og Levekårsundersøkelsen fra 2020 viste at 11 prosent av befolkningen var mye plaget av ensomhet. En undersøkelse gjort av Røde Kors viser at hver fjerde ungdom opplever å ikke ha noen å snakke med når livet blir vanskelig. For sårbare grupper er utenforskapet enda større.

Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi, møtte Tove Linn Holte, brukerrepresentant fra Spiseforstyrrelsesforeningen og Bjarte Vandvik, brukerrepresentant fra A-larm, for å snakke om Verdensdagen 2022. Både Bjarte og Tove Linn sitter i Brukerrådet ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved OUS.

Sosiale møteplasser er viktig for de som strever med psykiske lidelser og avhengighet, men også generelt i samfunnet. Vi har vært gjennom en periode på 2,5 år med veldig mye ensomhet og isolasjon som følge av koronapandemien, der mange har kjent på savnet og fraværet av nære relasjoner og noen å dele tanker og følelser med. Uroen i verden fører også med seg frykt og bekymringer, noe som kan forverre psykiske helseutfordringer.

Møteplasser og viktigheten av dem

Mange som strever med psykiske lidelser føler skyld og skam. Du kan også lett føle deg annerledes og alene om problemene dine. Da kan det være stor hjelp i å møte mennesker som opplever, eller har opplevd, å være samme situasjon. Dette kan både gjøre at du føler deg som en del av et fellesskap, men det har også et stort lærings- og mestringspotensial. Å snakke om og sette ord på problemene sine er gjerne det første steget for mestring av dem.

Ta motet til deg og bruk den tiden du trenger

Både A-larm og Spisfo har møteplasser for berørte og deres pårørende, det være seg samtalegrupper, rådgivningssamtaler, likepersonsarbeid og temakvelder. Ofte kan det være en høy terskel for å oppsøke slike møteplasser. Da kan det gi trygghet å kontakte organisasjonen i forkant, for eksempel på epost, en chattetjeneste eller på telefon. Det krever mot å ta dette steget, og det er helt vanlig å bruke tid og å ombestemme seg flere ganger før en møter opp.

 

«Vi er alle bittesmå stemmer i et stort, mektig kor»                                                   - Thomas Hylland Eriksen

Mindre formelle møteplasser er like viktig

Det har vært viktig for mennesker i alle tider å kunne møtes på en uformell og ubesværet måte, og kunne utveksle små gleder, sorger og trivialiteter. Mye av kommunikasjonen mennesker imellom er «smalltalk», der man snakker om seg selv, været, og lignende.

Det finnes mange typer møteplasser man kan oppsøke kun for å være sosial sammen med andre. Har man en sykdom, kan diagnosen ofte bli en stor del av identiteten. Derfor kan det være ekstra viktig å finne andre arenaer å møte folk på i tillegg til de plattformene der man møtes rundt diagnosen. Slike møteplasser kan for eksempel være arbeid, studier og fritidsaktiviteter, men også mer uformelle møteplasser slik som en samtale på butikken, kafeer eller på tur med hunden.

Pårørende

Det kan føles ensomt å være pårørende for personer med psykiske, eller fysiske, lidelser, og det kan være vanskelig å vite hva man trenger når man er pårørende. Man ønsker kanskje å ta mindre plass selv, og det kan i tillegg være vanskeligere å dele noe når det handler om andre enn deg selv. Da er det desto viktigere å være i et trygt rom, der man vet at man kan dele uten at det blir delt videre, og dele sammen med andre som har opplevd eller opplever noe av det samme. Mange organisasjoner har egne pårørendegrupper – både fysiske og digitale.

Mennesker trenger hverandre. Derfor oppfordrer vi alle til å se hverandre. Løft blikket!

Lenker for å lese mer om temaet:

https://verdensdagen.no/tema-2022-vi-trenger-hverandre-loft-blikket

Blir vi stadig mer ensomme? - SSB

Røde Kors’ PSYKT ENSOM - Om ensomhet blant barn og unge (rodekors.no)

https://psykiskhelse.no/kurs/hverdagsglede/

https://mentalhelse.no/fa-hjelp/hjelpetelefonen/til-deg-som-onsker-hjelp/den-mentale-tannborsten

https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/isolasjon-og-ensomhet/

https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/trenger-du-noen-a-snakke-med/

https://www.helsenorge.no/parorende/tilbud-for-parorende-innen-psykisk-helse-og-rus/

Lenker til organisasjoner som arbeider med psykisk helse og avhengighet:

https://a-larm.no/

https://www.spisfo.no

https://www.adhdnorge.no

https://bipolarforeningen.no

https://www.ivareta.no

https://mentalhelse.no

https://mentalhelseungdom.no

https://www.wayback.no

Lenke til brukerrådet ved KPHA, OUS.

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/brukerrad-klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet